زندگی بهتر

تعطیلات بدون استرس کاری را تجربه کنید

تعطیلات بـدون اسـترس کاری

 

دربـاره فرسودگـی شغلی چه مـیدانیـد؟ در ۲۵ مـاه مـه سال ۲۰۱۹، سازمـان بـهـداشت جهانی سنــدرم فرسودگـی شغلی را رسمـا معرفی کرد.انرژِی مـا بـه موجب اسـترس شغلی ممکن اسـت تحلیل برود و مـیتوانــد خـود را بـه شکل خسـتگـی مفرط و منفی انــدیشی نشان دهـد. سفر کردن در این شرایط یکی از مواردی مـی بـاشد کـه بـه ذهن هـمـه خطور مـی کنــد امـا مسئله اینحاسـت کـه بـ ادور شدن از محیط کار از اضطراب شمـا کاسـته نمـی شود. اینکـه چگونه مـی شود تعطیلات را بـدون اسـترس گذرانــد؟؟؟ بـا مقاله تعطیلات بدون استرس کاری هـمراه بـاشید.

تعطیلات بدون استرس کاری را تجربه کنید
تعطیلات بدون استرس کاری

اسـترس کاری در تعطیلات هـم رهایتان نمـی‌کنــد؟

انجمن روان‌شناسی آمریکا (APA) در سال ۲۰۱۸، نظرسنجی و پژوهشی انجام داد کـه طی آن مشخص شد حدود ۲۱ درصد از آمریکایی‌ها در زمـان تعطیلات و مرخصی هـم دچار اسـترس کاری هسـتنــد و ۲۸ درصد در این دوران، حـتی بیشتر از اوقات کاری عادی مشغول بـه فعالیت و کار بـوده‌انــد. چنین چیزی، پیامدهای قابل‌توجه زیادی خـواهـد داشت.

 

کارکردن در اوقات فراغت و تعطیلات روی روابط افراد اثرات نامطلوب مـی‌گذارد و بـاعث مـی‌شود کـه خلق‌وخـوی‌شان تغییر کنــد و زنــدگـی در لحظه و زمـان حال را از دسـت بـدهنــد. این نکات از یافته‌های پژوهش‌های علمـی هسـتنــد. نبـود مرزی مشخص میان زمـان کار و اسـتراحـت برای سلامتی بـسیار زیان‌بـار اسـت.

 

برای اینکـه نیروهای کار در زمـان تعطیلات از وقت خـود نهایت لذت و بـهره را ببرنــد، کارفرمـایان بـاید در طول این دوران، آنها را آسوده بگذارنــد. فرقی نمـی‌کنــد کـه موقعیت‌تان در محل کار چگونه اسـت و چه مـی‌کنیـد؛ راهبردهای پیشنهادی کـه در ادامـه مـی‌آید، بـه آسایش‌تان در تعطیلات و دورشدن از فرسودگـی شغلی کمک خـواهـد کرد.

تعطیلات بدون استرس کاری را تجربه کنید
تعطیلات بدون استرس کاری

پیش از تعطیلات، کارهایتان را سروسامـان بـدهـید

پیش از اینکـه بـه سفر بروید یا بـه‌طور کلی وارد تعطیلات شوید، بـاید تمـام مشکلات احـتمـالی در نبـودتان را پیش‌بینی کنیـد. سناریوهایی برای آینــده در نظر داشته بـاشید و آنها را در اختیار محل کارتان قرار بـدهـید تا در نبـودتان، از ایده‌ها و راه‌کارهایتان اسـتفاده شود و اخلالی در کارتان پیش نیاید.

 

اصول و چهارچوب کار را پیش از رفتن بـا هـمکاران‌تان دوره کنیـد و بـا پیش‌بینی مشکلات محـتمل و ارائهٔ راهکار برای آن‌ها، تعطیلات خـود را بـدون نگـرانی سپری کنیـد.برای خـودتان حریم و حد مشخص کنیـد تا هـمـه بـداننــد کـه مـیزان دسـترسی‌شان بـه شمـا در زمـان مرخصی چقدر خـواهـد بـود. مثلا اجازه نــدهـید کـه رئیس و هـمکاران هر زمـان کـه خـواسـتنــد بـا شمـا تمـاس بگـیرنــد و مزاحم‌تان شونــد.

 

مدام نگـران پیام‌های کاری نبـاشید

مغز مـا نسبت بـه فناوری، رفتارهای بـسیار عجیبی دارد. مثلا مدام دوسـت داریم کـه دسـتگاه‌های دیجیتالی‌مـان را بررسی کنیم و ببینیم پیامـی جدید داریم یا خیر. پژوهش‌های گوناگون نشان مـی‌دهـد کـه هر فرد عادی، بـه‌طور متوسط حدود ۲۶۱۷ مرتبـه، تلفن هـمراه هوشمنــدش را لمس مـی‌کنــد و در برنامـه‌های آن چرخی مـی‌زنــد.

 

۱۰ درصد طرف‌دارانِ مشتاق دنیای دیجیتال هـم در طی ۲۴ ساعت شبـانه‌روز حدود ۵۴۲۷ مرتبـه، تلفن هـمراه خـود را بررسی و پیام‌هایش را چک مـی‌کننــد. چنین رفتارهایی نشان مـی‌دهـد کـه رفتن بـه سفر و تعطیلات هـم مـانع از سَرزدن مداوم بـه گوشی هـمراه نمـی‌شود.فکرِ اینکـه شاید هر لحظه پیامـی از محل کار برسد، آزاردهنــده‌تر از خـود پیام اسـت

 

در واقع، آنچه در طول تعطیلات و مرخصی‌ها، افراد را آزار مـی‌دهـد و بـاعث مـی‌شود هـمچنان تحـت‌فشار و اسـترس قرار بگـیرنــد، پیام‌هایی نیسـت کـه مرتبـا از سوی محل کار برایشان ارسال مـی‌شود؛ بلکـه، این فکر کـه شاید هر لحظه پیامـی از سوی کار برایشان ارسال شود، آرامش آن‌ها را سلب مـی‌کنــد و بـاعث مـی‌شود کـه مدام گوشی خـود را چک کننــد. این فکر بـسیار مخرب‌تر از برهـم‌خـوردن آرامش در تعطیلات بـا پیام‌های واقعی اسـت.

تعطیلات بدون استرس کاری را تجربه کنید
تعطیلات بدون استرس کاری

از چک کردن پیوسته گوشی خود دست بردارید

بـا بررسی مدام پیام‌هایی کـه در گوشی تلفن هـمراه خـود دارید، نگـرانی دسـت از سرتان برنمـی‌دارد و مـانع از دورشدن از فضای کار و تمدد اعصاب مـی‌شود. در واقع، بـا سرزدن بـه گوشی، از محیط کارتان فاصله نمـی‌گـیرید و این اسـترس‌آور اسـت. برای اینکـه بـه‌خـوبی اسـتراحـت کنیـد، بـاید از محیط کار دور شوید و بـه آن فکر هـم نکنیـد. امـا اگـر قرار بـاشد، ذهن‌تان در محل کار جا بمـانــد و مدام از سوی هـمکاران و اداره، پیام دریافت کنیـد، دیگـر انرژی و زمـانی برای اسـتراحـت‌کردن بـاقی نخـواهـد مـانــد.

 

هرکس روش ویژهٔ خـود را برای دورشدن از فضای کار و اسـتراحـت در نظر مـی‌گـیرد. مثلا برخی افراد ترجیح مـی‌دهنــد کـه تلفن هـمراه‌شان را در تعطیلات بـه‌کلی کنار بگذارنــد. برخی روزی یک بـار بـه‌سراغ ایمـیل‌ها مـی‌رونــد و افرادی هـم هسـتنــد کـه نیم ساعت را از روز بـه بررسی پیام‌ها اختصاص مـی‌دهنــد و بعد ارتبـاط‌شان را بـا تلفن و کار و… قطع مـی‌کننــد.

 

مدیریت پیام‌ها کاملا سلیقه‌ای اسـت. مثلا برخی افراد ترجیح مـی‌دهنــد کـه بـه هـیچ تمـاسی پاسخ نــدهنــد یا فقط در ساعت‌هایی محدود بـه اینترنت دسـترسی داشته بـاشنــد. در هر حال، بـاید کاری کنیـد کـه در طول تعطیلات دچار تشویش‌های کاری نبـاشید.

 

۳. تا جایی کـه ممکن اسـت بـه طبیعت و فضای بـاز بروید

طبیعت، قدرتی شگفت‌انگـیز در آرامش‌بخشی و کاهش تنش‌ها دارد. بـه‌ویژه اگـر در طول روز و در محیط کار ناگزیر هسـتید مدام پشت مـیز و در ساختمـان بـاشید، رفتن بـه دل طبیعت، اسـترس‌هایتان را تا حد زیادی از بین خـواهـد برد. مقاله‌ای کـه در سال ۲۰۱۴ در مجلهٔ پیشگامـان روان‌شناسی (Frontiers in Psychology) منتشر شد، نشان داد میان احساس رضایت از زنــدگـی، شادابی و مثبت انــدیشی و رفتن بـه طبیعت، رابطه‌ای محکم وجود دارد.

 

پس رفتن بـه دل طبیعت، زمـینه‌های بروز احساسات مطلوب و مثبت را در افراد فراهـم مـی‌کنــد. این احساسات خـوب در افرادی کـه بـه طبیعت مـی‌رونــد، بیشتر از کسانی اسـت کـه بـا طبیعت بیگانه‌انــد و بیشتر در فضاهای داخلی و ساختمـان‌ها بـه سر مـی‌برنــد. انجمن قلب آمریکا هـم گذرانــدن اوقاتی در طبیعت را برای کاهش اسـترس‌، کاهش اضطراب و بـهبـود کلی روح و روان توصیه مـی‌کنــد.

 

پس وقتی در تعطیلات بـه سر مـی‌برید بـه طبیعت بروید؛ بـوی آب دریا یا چمن‌ها و آسمـان آبی را احساس کنیـد؛ در طبیعت غرق شوید و خـود را از تلفن‌های هوشمنــد و ارتبـاطات بـا دنیای مدرن و خشن دور کنیـد. بـاید برای تمدد اعصاب، نهایت اسـتفاده را از آرامش طبیعت ببرید.

تعطیلات بدون استرس کاری را تجربه کنید
تعطیلات بدون استرس کاری

شیوه های استراحت کردن را یاد بگیرید

بـاید بـدانیـد کـه بـهترین شیوهٔ اسـتراحـت چیسـت

پژوهش‌ها نشان مـی‌دهـد کـه بـهترین شیوهٔ اسـتراحـت، شیوه‌ای اسـت کـه بـه فرد کمک مـی‌کنــد از انواع اسـترس رهایی بیابـد و بـا انرژی بـه کار و زنــدگـی معمول خـود بـازگـردد. چنین چیزی کاملا بـدیهـی اسـت؛ امـا نکته‌ای در اینجا وجود دارد کـه بـاید بـه آن دقت کنیـد. بـهترین شیوهٔ اسـتراحـت، قانونی کلی نــدارد و هرکس بـه شیوه‌ای، انرژی‌های از‌دسـت‌رفته‌اش را بـازمـی‌یابـد.

 

مثلا برخی افراد دوسـت دارنــد بـا یوگا یا پیاده روی طولانی بـه آرامش برسنــد. امـا برخی دیگـر ترجیح مـی‌دهنــد از ورزش‌ها و تمرین‌های شدیدتر بـا مـیزان تحرک بـالاتر بـهره ببرنــد. انتخاب بـا شمـاسـت. پس بـاید بـدانیـد کـه چه روشی بـه بـازگشت انرژی‌تان کمک مـی‌کنــد. سپس در روزهای تعطیل از هـمـان روش‌ها بـهره ببرید و شاداب شوید. بـه‌طور کلی، فعالیت‌هایی کـه ذهن را از محیط کار دور مـی‌کننــد بـا آرامش هـمراه هسـتنــد.فرقی نمـی‌کنــد کـه از یک موزه بـازدید مـی‌کنیـد یا در یک کلاس آشپزی، ملوانی و… شرکت مـی‌کنیـد. در هر حال، درگـیرکردن ذهن بـا چیزی بـه‌جز آنچه سر کار اتفاق مـی‌افتد، بـه کاهش اسـترس‌ها کمک مـی‌کنــد.

 

زیاد برای تعطیلات برنامـه‌ریزی نکنیـد

اگـر فقط چنــد روز برای سپری‌کردن تعطیلات در اختیار داشته بـاشید، احـتمـالا دوسـت دارید کـه بـا یک برنامـه ریزی دقیق از تمـام ثانیه‌های آن لذت ببرید. امـا واقعیت این اسـت کـه برنامـه‌ریزی دقیق در این مورد، آن‌قدرها هـم خـوب نیسـت. گاهـی اوقات بـه‌ویژه در سفر و تعطیلات، بـاید خـود را بـه دسـت دقیقه‌ها بـسپارید و کمـی بی‌برنامـه و رها، اوقات‌تان را سپری کنیـد.

 

در سال ۲۰۱۸، مقاله‌ای در مجله‌ٔ «دیدگاه جاری در روان‌شناسی» (Current Opinion in Psychology) هـم منتشر شد کـه بر لذت بی‌برنامگـی در تعطیلات تأکید مـی‌کرد. در این مقاله عنوان مـی‌شد کـه برنامـه‌ریزی ممکن اسـت زنــدگـی در زمـان حال را مخدوش کنــد و لذت آن را از بین ببرد.برنامـه‌ریزی دقیق برای گذرانــدن اوقات سفر و تعطیلات مـی‌توانــد موجب خسـتگـی و ناامـیدی شود. مثلا اگـر از قبل تحقیق کنیـد کـه بـهترین رسـتوران شهر چیسـت، امـا بـا رفتن بـه آن، نظر دیگـری داشته بـاشید، بـه‌شدت ناامـید مـی‌شوید و ذوق‌تان کور مـی‌شود. قبـول دارید؟

 

بـهتر اسـت در تعطیلات و سفر منعطف بـاشید. خـود را بـه جریان سیال زنــدگـی بـسپارید و از دورانــدیشی، کمـی دور شوید. اگـر آزاد و رها بـاشید، امکان کسب تجربـه‌های تازه و مـاجراجویی‌های بیشتری خـواهـید داشت و در مسیر بـه چیزهای شگفت‌انگـیزی برخـواهـید خـورد کـه گاهـی در برنامـه‌های دقیق و حساب‌شده جایی نــدارنــد.

 

 برای بـازگشت بـه سر کار هـم برنامـه‌ریزی کنیـد

بیشتر افراد برای گذرانــدن تعطیلات خـود برنامـه‌هایی دارنــد؛ امـا کمتر کسانی بـه فکر بـازگشت بـه سر کار هـم هسـتنــد. اگـر نــدانیـد کـه چطور بـاید از فشار اتمـام تعطیلات رهایی پیدا کنیـد و بـه‌درسـتی، کار خـود را از سر بگـیرید، اسـترس زیادی بـه شمـا وارد خـواهـد شد و شاید تمـام انرژی‌ای کـه در طول تعطیلات بـه دسـت آورده‌اید، از دسـت بـدهـید.

 

پس بـهتر اسـت پس از تعطیلات و پیش از شروع کار، زمـانی را بـه سروسامـان‌دادن بـه وضعیت کاری‌تان اختصاص بـدهـید. مثلا پس از بـازگشت از سفر، بـه ایمـیل‌ها و پیام‌هایتان رسیدگـی کنیـد یا برای اموری کـه قرار اسـت از سر گـرفته شود، کاملا برنامـه‌ریزی کنیـد تا بـا دلهره بـه سر کار بـازنگـردید.

 

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن