دنیای شعر و ترانه و مینیمال

تیکه غمگین عاشقانه مخصوص استوری اینستاگرام ، بیو و کپشن نویسی

تیکه های غمگین وعاشقانه مخصوص استوری اینستاگرام ، بیو و کپشن

 

امروز در کافه تمشک برای شمـا کلی متن عاشقانه و غمگین آمـاده کـرده ایم. این مطالب تیکه های غمگین عاشقانه مخصوص استوری اینستاگرام اسـت. شمـا مـی تـوانید با اسـتـوری کـردن این متـون مخاطب خاص خود را غمگین کـنید و اورا بـه خود نزدیک نمـایید. سری تیک هـای غمگین و عاشقانه متن هـای اینسـتاگرامـی را حتمـا بخوانید.

تیکه غمگین عاشقانه مخصوص استوری اینستاگرام ، بیو و کپشن نویسی

تیکه های غمگین و عاشقانه برای استوری اینستاگرام

&&&&&&&

 

ما دلبری بلد نبودیم ؛
وایسادیم ، سیگار کشیدیم و رفتنِ
اونایی ک دوسشون داشتیم رو تماشا کردیم!!!

&&&&&&&

بہشت و جہنم

احتیاج بہ باور نـداره،

بیاد بہشتہ،

بره جہنمہ،

فقط کافیہ عاشق بشی

&&&&&&

خود اینکـه بخوای بـه بقیه بفهـمونی حوصله نـداری، حوصله مـیخواد… 🙂

&&& تیکه های رمانتیک مخصوص کپشن اینستاگرام &&&

‏من وقتی دیدم پیر مرد رو نیکمت پارک نشسـته و کام هـای سنگین میگیره فهـمیدم فکرت تا پیری باهـامه

&&&&&&

یکی بیاید و نسلِ مـا را تکان دهد..

مـا نسلِ دوسـت داشتنهـای ته نشین شده‌ایم !

&&&&&&

چرا مـا آدمهـا هـمـیشه بـه محبت کسی کـه بیشتر از هـمه مـا را نادیده گرفته ،

محتاج تریم ؟!

&&&&&&

هی ادای قوی هـا رو در آوردیم هی زنـدگی ضربـه‌هـای بعدی رو محکم تر زد

مث بچه هـای تخس که تنبیه میشن با چشم اشک آلود و با دهن کجی میگن”دردم نیومد”

&&&&&&

 

اما او با من نگفته بود که بودن آدمی، بودن و زیستن آدمی از آن دست که او بود، می‌تواند یک معجزه به شمار آید.

#محمود_دولت‌_آبادی

 

&&&&&&

بی تـو مـی رفتم، مـی رفتم، تنهـا، تنهـا

و صبـوریِ مرا کوه، تحسین مـی‌کـرد.

&&&&&&

گاهی وقتهـا با هر بار فکـر کـردن بِهش

یه معذرت خواهی بـه خودت بدهکار مـیشی …

تیکه غمگین عاشقانه مخصوص استوری اینستاگرام ، بیو و کپشن نویسی

تیکه های غمگین و عاشقانه برای استوری اینستاگرام

 

 

&&&&&&

حرفى که بعدش جمله ى “شوخى کردم” بیاد شک نکنید حقیقت بـوده!

&&& تیکه های رمانتیک مخصوص کپشن اینستاگرام &&&

‏بعضی از فکـرهـا تـو سر آدم

خیلی دیرتر از پلاسـتیک تجزیه مـیشن

&&&&&&

از یه جایی بـه بعد دلت از یه جایی بـه قبلو مـیخواد

&&&&&&

مـا آدمـا خیلی عجیبیم!

از محبت‌هـای یکی فرار مـیکـنیم و خودمونو پرت مـیکـنیم زیر غرور یکی دیگه…

&&&&&&

‏از چشم افتادن مث تـو دل رفتن سخت نیسـت،

خلاصه مواظب باشید

&&&&&&

بـه تهِ هیچی فکـر نکـنید. تهِ راه، تهِ رابطه، تهِ دنیا، تهِ جیب، تهِ زنـدگی ..

این ته‌هـا غمگینتـون مـیکـنن !

&&&&&&

و من

فرار مـی‌کـنم

از فکـر کـردن بـه تـو،

مثل

رد کـردن آهنگی

کـه خیلی دوسـتش دارم

خیلی…!

&&&&&&

وقتی من درد مـیکشم تـو چشمـاتـو ببنـد !

سخته بدونم مـیبینی و بیخیالی …

&&&&&&

یوقتایی ناخواسـته از زنـدگی کسی حذف مـیشیم کـه برای داشتنش خیلیارو اذیت کـرده بـودیم

&&& تیکه های رمانتیک مخصوص کپشن اینستاگرام &&&

” صد سال تنهـایی ” ؛

بـهتر از زنـدگی کـردن

با خاطرات آدمـی سـت کـه

ادعای مـانـدنش

هر روز پرده گوشمـان را

پاره مـیکـرد … !

&&&&&&

وقتی حوصله خودتم نـداری ، بدسـت آوردن دل یکی دیگه خارج از تـوانه …!

&&&&&&

وقتى روحت خسـتَس خواب دیگه بـه کارِت نمیاد؛

باید بمیرى…

تیکه غمگین عاشقانه مخصوص استوری اینستاگرام ، بیو و کپشن نویسی

تیکه های غمگین و عاشقانه برای استوری اینستاگرام

 

&&&&&&

‏این که دو سال دیگه قراره بـه الانم بخنـدم اذیتم میکنه…

&&&&&&

‏سلام!

خواسـتم بگم اون روىِ سّگِ آدمـاى مهربـون رو هـم در نظر بگیرین.

خدافظ .

&&&&&&

وقتی یکی غیرتـو بم مـیگع دوسـت دارم انگار یکی بغل گوشم دارع ناخوناشو مـیکشع رو دیوار..

 

&&&&&&

 

نمی‌دانم نهان از من چه نیکی کرده‌ای با دل
که چون غافل شوم از او دوان سوی تو می‌آید

 

&&&&&&

💭

دلم انگار

دور افتاده ترین جاده ی این دنیاسـت …

کـه حتی کسی مسیرَش اتفاقی هـم بـه آن نخورد !

&&&&&&

مهـم نیسـت شرایط چقدر سخت باشه آدمـی کـه بخواد رو قولش باشه هیچوقت تنهـات نمـیزاره 🙂

&&&&&&

یه چیزایی تـو زنـدگی مثل قبل نمـیشه!

مثل اینکـه قلبتـو بـه غروت ترجیح دادی

ولی دوتاشم شکسـت! 🍂

&&& تیکه های رمانتیک مخصوص کپشن اینستاگرام &&&

‏جا داره هـمینجورى که دارین گنـد مـیزنین تـو رابطه هـاتـون بگم

خیلى پیش نمیاد یکى دوسـتـون داشته باشه هـا حواسـتـون باشه !

&&&&&&

‏واس کسی بخنـد کـه برای خنـدیدنت تلاش مـیکـنه 🙂

&&&&&&

‏سرمـا زده بشی گرمـا زده بشی ولی از کسی دل زده نشی،

دل زدگی بدترین حس دنیاسـت…

&&&&&&

خودت درد داشته باشیُ واسه خنـده‌هـاش دلقک بشی مـیدونی یعنی چی ؟!

&&&&&&

دلتنگم و با هیچ کسم مـیل سخن نیسـت

کس در هـمه آفاق بـه دلتنگی من نیسـت

&&&&&&

من اونقدر قوی نیسـتم کـه رویاهـایی کـه با تـو ساختم رو با یکی دیگه زنـدگی کـنم

&&&&&&

کاش میشد یه تایم از زنـدگیُ آلزایمر گرفت!

&&&&&&

کاش مـی‌شد مُرد

مثل راه رفتن

خوابیدن

خرید کـردن

کاش مـی‌شد خواسـت

و مُرد …

&&&&&&

اونجا کـه داری جواب دنـدون شکـن مـیدی ، باید بدونی اون دِله کـه مـیشکـنه نه دنـدون!

تیکه غمگین عاشقانه مخصوص استوری اینستاگرام ، بیو و کپشن نویسی

&&& تیکه های رمانتیک مخصوص کپشن اینستاگرام &&&

&&&&&&

آدم خودشو زیاد دوس داشته باشه مـیشه خودشیفته،

کم دوس داشته باشه مـیشه آویزون و نیازمنـد تـوجه.

حتی خودتم باید بـه انـدازه دوس داشته باشی!

&&&&&&

با اونی کـه عاشق بـوده رل نزنید!!

تـو اوج خوشبختی هـم کـه باشید وقتی بـوی معشوقش بیاد مـیزنه زیر هـمه چی.

&&&&&&

‏نه کـه خیلی خاطرات و گذشته خوبی داریم، نگران آلزایمر گرفتن هـم هسـتیم!

&&&&&&

‏کاش هیچوقت از روی دوسـت داشتن زیاد باعث آزار کسی نشیم

&&&&&&

یه نشدن هـایی هسـت کـه اولش ناراحت مـیشی ولی بعدا مـیفهـمـی چه شانسی اوردی کـه نشد

&&&&&&

عطرش که پیچید ،

برگشتم …

هیچکس نبـود .

کسی چه مـی‌دانـد ،

شاید بـه من فکر مـی‌کرد …

&&&&&&

خیلی وقته زور دلخوشی هـای کوچیک بـه بی حوصلگی هـای بزرگ مـا نمـیرسه…

&&&&&&

پَسـت ترین آدمـا اوناییَن که میدونن رو چی حساسی و بعد

هـمون کارو میکنن 🙂

&&&&&&

‏اولین اشتباهـمون اینه کـه دلمون واسه کسایی تنگ مـیشه کـه ناراحتی مـا حتی یه اخم هـم رو پیشونیشون نمـینـدازه

&&& تیکه غمگین عاشقانه مخصوص استوری اینستاگرام &&&

‏روحت که خسـته بشه تازه میفهـمی خسـتگی جسمی لوس بازی بـوده !

&&&&&&

درد کـه هـمـیشه درد نمـیمونه!

یا درمون مـیشه

یا با آدم اُنس مـیگیره…

&&&&&&

دلم سفر بـه جاده هـای دور را مـیخواهد آنقدر دور کـه دسـت هیچ غمـی بـه خنـده هـایم نرسد …

&&&&&&

آدمـایی کـه حالتـو نمـیپرسن بی معرفت نیسـتن فقط دوسـت نـدارن

رابطه رو ادامه بدن …!

&&&&&&

بـه نظرم کلمـات

انقدرا هـم مهـم نیسـتن

چیزی کـه مهـمش مـیکـنه لحن و گوینـده حرفه

&&&&&&

هـیـچـوقـت نـذار یـه شـعـلـه دو بـار تـو رو بسـوزونـه … ✌


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن