زندگی بهتر

خصوصیات و ویژگی های یک وکیل خوب چیست ؟

خصوصیـات وکیل خوب

 

بــیشتر شمــا درگیر کارهــا و مســائل حقوقی شـده اید و بــه این نتیجه رسیده اید که بــه تنــهــایی نمــی توانـید از پس بعضی کارهــای پیچیده ی حقوقی  بر بــیایید. در این شرایط شمــا بــه کسی نـیاز دارید تـا متخصص و بــا تجربــه در این امور بــاشـد تـا بتوانـید در اینطور کارهــا موفق شـوید.اینجاســت که سوالاتی برای شمــا مطرح مــی‌شـود: وکیل خوب کیســت؟ وکیل خوب چه ویژگی‌هــایی دارد؟ چطور یک وکیل متخصص پیدا کنم؟ وکیل پایه یک بــهتر اســت یـا پایه دو؟ چه نوع وکلایی داریم؟

خصوصیات و ویژگی های یک وکیل خوب چیست ؟

یک وکیل خوب حتما نقش اساسی در انجام کارهای شما خواهد داشت

وکیل چه کسی اســت؟

وکیل یـا نمــاینــده یـا جانشین کسی اســت که از طرف شخص دیگری حقوقی یـا حقیقی برای عقد وکالت برای انجام کاری مأمور مــی‌شـود

 

وکالت بــه چه معنــاســت؟

وکالت درمعنـی لغوی بــه معنـی واگذار نمودن مــی‌بــاشـد و در اصطلاحات حقوقی، وکالت عقدی اســت که بــه موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام کاری نــایب یـا وکیل خود مــی‌نمــاید. همچنـین وی مــی‌توانــد در سمت مشاوره حقوقی بــه شمــا کمک کنــد بــا این تفاوت که حیطه وظایف و صلاحیت‌هــای وکیل از مزایـای مشاور حقوقی بــیشتر اســت. قانون مدنـی وکالت را در مــاده ۶۵۶ چنـین تعریف کرده اســت:

«وکالت عقدی اســت که بــه موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نــایب خود قرار مــی‌دهد. بــا انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یـافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت‌هــای متقابلی مــی شـونــد».

 

انواع وکیل

وکیل انواع مختلفی دارد که هرکدام در امور مربوط بــه خودشان مهــارت دارنــد. همچنـین شغل وکالت نـیز مثل ســایر صنف‌هــا دارای دســته‌بنــدی‌هــا و درجاتی اســت که در ادامه آن‌هــا را برای شمــا مشخص مــی‌کنـیم.

خصوصیات و ویژگی های یک وکیل خوب چیست ؟

وکلا هم تقسیم بندی هایی در حوزه ی کاری خود دارند

وکیل دادگســتری یـا قضایی

بــه وکیلی گفته مــی‌شـود که پروانــه وکالت داشته و بــه همــین علت حق وکالت از اشخاص را در دادگاه‌هــا و ســایر مراجع قضایی دارد. برای اینکه شخصی بتوانــد وکیل دادگســتری شـود، بــاید در رشته حقوق تحصیل کرده و پس آن بــا قبولی در آزمون وکالت، از کانون وکلای دادگســتری یـا مرکز امور وکلا و کارشنــاســان قوه قضائیه، پروانــه وکالت دادگســتری دریـافت کنــد.

 

وکیل اداری

بــه هر شخصی گفته مــی‌شـود که بــه موجب یک قرارداد وکالت اداری (که ممکن اســت دســت نویس بــاشـد یـا در دفاتر اسنــاد رسمــی امضا شـده بــاشـد) وکیل کاری شخصی شـده اســت تـا در ادارات مختلف، کار‌هــای اداری شخص دیگری را انجام دهد. توجه داشته بــاشید که اولا، وکیل اداری مــی‌توانــد هر شخصی، بــا سواد یـا بــیسواد، بــا هر نوع تحصیلات و هر ســابقه‌ای بــاشـد و هیچ مجوز یـا ویژگی خاصی در وکیل اداری مورد نـیاز نـیســت.

 

دومــا، وکیل اداری صرفا حق مراجعه بــه ادارات را دارد و بــه هیچ وجه حق وکالت در مراجع قضایی، ارائه مشاوره حقوقی، مداخله در کار‌هــای قضایی و دفاع از موکل در دادگاه را نــدارد و همــانطور که گفته شـد، در صورت مداخله در این امور وفق قانون وکالت مورد مجازات قرار خواهد گرفت.

 

وکیل پایه یک دادگســتری

وکلای پایه یک دادگســتری بــهترین و مجرب‌ترین نوع وکلا از حیث تجربــه و سلسله مراتب در بــین انواع وکلا هســتنــد. وکیل پایه یک دادگســتری برای اینکه بتوانــد بــه این درجه در حرفه خود برسد بــاید:

خصوصیات و ویژگی های یک وکیل خوب چیست ؟

حداقل دارای مدرک لیســانس در رشته حقوق بــاشـد.در آزمون دشـوار و طاقت فرســای «وکالت» شرکت کرده و از بــین ده‌هــا هزار نفر پذیرفته شـده بــاشـد.صلاحیت عمومــی، اخلاقی و مذهبــی او بر اســاس اســتعلامــات مختلف تـایید شـده بــاشـد.دوره دشـوار کارآموزی وکالت و تکالیف مختلف آن را که حدود دو ســال اســت سپری کرده بــاشـد.

دوره وکالت پایه دو دادگســتری را تمــام نموده بــاشـد. (فقط وکلای مــاده ۱۸۷)آزمون‌هــای متعدد تشریحی و مصاحبــه‌هــای علمــی (موسوم بــه اختبــار) را بــا موفقیت پشت سر گذرانــده بــاشـد.افرادی که بتواننــد این مراحل را بــا موفقیت پشت سر بگذارنــد، در نــهــایت درجه «وکیل پایه یک دادگســتری» را دریـافت مــی‌نمــاینــد. وکلای پایه یک مــی‌تواننــد در تمــامــی محاکم حقوقی و کیفری، در تمــام دادگاه‌هــا و در تمــام مراحل مختلف رسیدگی قضایی شرکت کرده و هیچ محدودیتی برای پذیرش وکالت افراد یـا شرکت‌هــا نــدارنــد.

 

وکیل پایه ۲ دادگســتری

وکلای پایه دو دارای اختیـارات محدودتری هســتنــد. وکیل پایه دو صرفا حق شرکت در محاکم کیفری را دارد که بــه جرم‌هــای تعزیری مســتوجب حبس کمتر از ۱۰ ســال و شلاق و جزای نقدی و اقدامــات تـامــینـی رسیدگی مــی‌کننــد. همچنـین، اختیـارات وکیل پایه دو در محاکم حقوقی نـیز محدودتر اســت. وکیل پایه دو صرفا مــی‌توانــد در محاکم حقوقی بــا خواســته کمتر از ۵۰۰ مــیلیون ریـال و یـا در پرونــده‌هــایی بــا خواســته غیر مــالی (بــه اســتثنــای دعاوی مربوط بــه اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، اثبــات و نفی نسب) پرونــده قبول نموده و وکالت انجام دهد.

 

نکته مهم اینســت که صرفا وکلای مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه پس از گذرانــدن دوره کارآموزی و پیش از رسیدن بــه درجه وکالت پایه یک دادگســتری، پروانــه وکالت پایه دو را دریـافت مــی‌کننــد و وکلای کانون وکلای دادگســتری، مســتقیمــا پس از طی دوره کارآموزی، وکیل پایه یک شنــاخته مــی‌شـونــد.

خصوصیات و ویژگی های یک وکیل خوب چیست ؟

یژگی‌هــای وکیل خوب

 

وکیل امــانت‌دار

وکیل هم مثل پزشک محرم اسرار اســت و ممکن اســت بــه سبب مــاهیت شغلی خود بــا واقعیت‌هــا و اسرار زیـادی از سوی موکلین خود روبــه رو شـود که اخلاق حرفه‌ای ایجاب مــی‌نمــاید که اسرار را بــه هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی فاش نکنــد.

 

وکیل متخصص

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هــای یک وکیل خوب را مــی‌توان تخصص او دانســت. امروزه تمــام کار‌هــا تخصصی‌تر شـده و کیفیت خدمــات قابل ارائه در تمــام رشته‌هــای علمــی، بــه شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرده اســت.همواره مــی‌بــینـیم که مردم در مواجهه بــا بــیمــاری و کســالت‌هــای جدی، بــه دنبــال پزشک متخصص یـا فوق تخصص مــی‌گردنــد. همــین موضوع در مســائل دیگر هم قابل مشاهده اســت.

 

بــا این حال، متـاسفانــه وکالت که حرفه‌ای بسیـار دقیق و پیچیده محسوب مــی‌شـود در ایران بــه شکل عمومــی و غیر تخصصی انجام مــی‌شـود. پس یکی از مهم‌ترین معیـار‌هــایی که در انتخاب یک وکیل خوب بــاید لحاظ شـود، تخصص و آگاهی علمــی او در همــان موضوع اســت.

 

وکیل بــاتجربــه

چه بسیـار وکلایی که بــه دلیل تجربــیات متعدد در پرونــده‌هــای حقوقی بــا یک موضوع خاص، راه حل‌هــایی برای مشکلات حقوقی شمــا مــی‌شنــاسنــد که وکلای دیگر از آن بــی خبر هســتنــد.درســت اســت که شنــاســایی تجربــه یک وکیل بــا ابزار‌هــای سنتی مشکل اســت، امــا شمــا بــاید بــا مقایســه کردن و پرس‌وجو، وکیل بــاتجربــه در حوزه‌ی مورد بررسی را پیدا کنـید.

 

وکیل صادق و درســتکار

صداقت و راســتگویی، تـاثیر بسزایی در پیشرفت و ارتقای شغلی دارد، صداقت در این حرفه هم از مهمترین اصول کاری اســت. یک وکیل صادق و درســتکار فقط بــه فکر حق‌الوکاله‌ی خود نبوده و موکل را بــی‌خودی درگیر پروســه‌هــای طولانـی و وقت‌گیر نمــی‌کنــد.

 

وکیل بــا روابط‌ عمومــی قوی

وکیلی که دارای قدرت برقراری ارتبــاط سریع و موثر بــا ســایرین بــاشـد، احتمــال موفقیت بــیشتری را در کار خود رقم مــی‌زنــد. از سویی، وکیل دارای ارتبــاطات قوی بــه شبکه‌ای از دوســتـان و همکاران خود دســترسی دارد که مــی‌توانــد بــا مشـورت و کسب نظر تخصصی از آن‌هــا، از تجربــیاتشان در پرونــده‌هــای مشابــه نـیز اســتفاده کنــد. از سویی دیگر، چنـین شخصی توانــایی بــیشتری در برقراری ارتبــاط موثر و انتقال نظر و اســتدلال خود بــه قاضی و کارمنــدان قضایی دارد و احتمــالاً راحت‌تر مــی‌توانــد حقیقت را بــه اثبــات برســانــد.

 

تعهدات وکیل و موکل نسبت بــه هم چیســت؟

مــاننــد هر قرارداد دیگری که وظایف و تعهدات طرفین در قرارداد ذکر مــی‌شـود در قرارداد وکالت هم وکیل و موکل نســت بــه هم تعهداتی دارنــد از جمله:

تعهدات وکیل

۱. اگر از اقدامــات یـا ســهل‌انگاری وکیل خســارتی بــه موکل وارد آید او مسئول خواهد بود.

۲.رعاســت مصلحت موکل در اقدامــات و قعالیت‌هــای خویش.

۳. اســترداد اموال تحویلی زیرا وکیل امــین اســت و آنجه را که در اثر وکالت بــه‌دســت مــی‌اورد بــاید بــه موکل تحویل دهد.

۴. تسلیم صورت‌حســاب وکالت

 

تعهدات موکل

۱. الترام عملی بــه تعهدات وکیل در قبــال افراد ثالث، چرا که وکیل از طرف او انجام وظیفه نموده اســت.

۲. پرداخت اجرت وکیل که طبق قرارداد یـا عرف یـا اجرت‌المثل پرداخت مــی‌شـود.

۳.پرداخت هزینــه وکالت مثل کرایه و عوارض و مــالیـات که وکیل پرداخته اســت.

 

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن