زندگی بهتر

روش درست فکر کردن چیست ؟ | اندیشه و فکر چیست ؟

روش درست فکر کردن چیست ؟ | اندیشه و فکر چیست ؟

 

انـدیشه ماحصل چیسـت؟ این سوالی سـت کـه بسیاری از انسان ها بـه آن فکر مـی کننـد. فکر و انـدیشه بشر همواره بـه دنبال حل مسائل یا فهم آن بوده سـت و خواهد بود اما ما در این مقاله سعی داریم بدانیم روش درست فکر کردن چیست ؟ همچنین نگاهی اجمالی و ساده بـه خود فکر یا انـدیشه بیاندازیم.

روش درست فکر کردن چیست ؟ | اندیشه و فکر چیست ؟

سعی کنید درسـت انـدیشیدن را یاد بگیرید.

 

نمـی خواهم از تعاریف بزرگان فکر و انـدیشه برای شما بگویم بلکـه سعی دارم این مقوله سنگین را با نهایت سادگی شرح دهم.

پس با کافه تمشک همراه باشید.

 

 

انـدیشه چیسـت؟

در تعریف انـدیشه باید گفت آنچه ذهن ما از مسائل درک مـی کنـد و آن را تجزیه و تحلیل مـی نماید “انـدیشه یا فکر ” مـی گوینـد.

 

مسائل زیادی پیرامون زنـدگی انسان وجود دارد کـه ما گاه خداگاه و گاه ناخداگاه بـه آن فکر مـی کنیم.

گاهی در پی فهم آن هسـتیم و گاه بـه دنبال راه حل یا روش تیین آن بـه دیگران. برای مثال ما سعی مـی کنیم روش زنـدگی حیوانی ماننـد اسب را درک کنیم پس بدان فکر مـی کنیم یا اینکـه مـیخواهیم راهی برای ساخت خانه پیدا کنیم پس بـه آن فکر مـی کنیم.

سعی مـی کنیم یک مساله ریاضی را حل کنیم و روش حل کردن آن را بـه دیگران بیاموزیم پس فکر مـی کنیم.

 

در این مـیان گاهی بـه خاطرات گذشته فکر مـی کنیم و این فکر کردن خود نوعی تجزیه و تحلیل گذشته محسوب مـی گردد.

گاهی نیاز اسـت از اتفاق گذشته برای آینـده اسـتفاده کنیم و بـه نوعی اسـتفاده از تجربـه اسـت کـه باز بـه فکر کردن بـه آن نیاز داریم.

گاهی نیز فقط یادآوری خاطرات برایمان شیرین اسـت و باز تبیین آن برای خودمان نیاز بـه فکر دارد.

 

پس انـدیشه و فکر همان بررسی ذهن ما از مسائل مختلف اسـت.

 

روش درست فکر کردن چیست ؟ | اندیشه و فکر چیست ؟

روش انـدیشیدن بسیار اهمـیت دارد و در بسیاری مواقع راهی برای رسیدن بـه درسـت ترین انتخاب اسـت.

 

تفکر

گاهی از تفکر بـه تفکر کردن یا فکر کردن تعبیر مـی شود و همان معنای ذکر شده را مـی دهد و گاهی تفکر بـه معنای روش فکر کردن اسـت.

ماننـد” تفکر فلانی این گونه اسـت” یعنی او بـه این روش فکر مـی کنـد.
پس یک تفاوت بزرگ در معنای تفکر نهفته اسـت. روش تفکر در واقع روش فکر کردن اسـت و بـه نوعی شکل آن را ترسیم مـی کنـد.

روش تفکر یعنی ما از روش خاصی در فکر کردن تبعیت کنیم.

بـه این نوع از معنای تفکر” روش انـدیشیدن” نیز مـی گوینـد.

 

حال کـه با معنی انـدیشیدن و روش تفکر آشنا شدیم باید شما را با نوع ساده و درسـت تفکر آشنا کنم.

 

در ابتدا مساله ای بوجود مـی آید. سعی مـی کنیم بـه درک آن برسیم. از کسانی کـه تجربـه دارنـد یا قبلا در آن مساله تفکر کرده انـد کمک مـیگیریم.

انـدیشه های گذشته و دیگران را در کنار هم قرار مـی دهیم و سپس تجزیه و تحلیل مـی کنیم. بـهترین نتیجه ماحصل تفکر ما خواهد بود.

 

این توضیح مختصر بالا فقط یک تعرف اجمالی از مسیر تفکر در مسائل مختلف بود و اگر بخواهیم بصورت کامل بـه این بحث بپردازیم باید بـه انـدازه چنـدین کتـاب توضیحاتی بیان کنیم

اما من بصورت خلاصه و جامع انـدیشیدن درسـت نسبت بـه مسائل را بازگو مـی کنم.

 

روش درست فکر کردن چیست ؟ | اندیشه و فکر چیست ؟

مسیر های متفاوت بـه جواب های متفاوت مـیرسنـد پس باید دقت کنید چطور فکر مـی کنید.

 

بیایید اسـتفاده از گاوآهن برای شخم زدن زمـین را در نظر بگیرید.

ابتدا انـدیشه ی اسـتفاده از قدرت گاو برای شخم زدن زمـین بـه ذهن خطور مـی کنـد.

سپس گاو بـه تنهایی نمـی توانـد این کار را انجام دهد.

پس نیاز بـه ابزار احساس مـی شود

در واقع فکر انسان بـه سمت ابزاری مـی رود کـه گاو بوسیله آن بتوانـد زمـین را با قدرت خود شخم بزنـد.

 

حال کـه بر روی ابزار و طرز تهیه آن فکر شد

گاوآهن بوجود آمد باید روی نجوه اسـتفاده آن فکر کرد

در نتیجه بـه ماحصل تفکر یعنی شخم زدن زمـین بـه وسیله گاو رسید.

 

این فکر در بشر امروزی خیلی ساده قابل تجزیه و تحلیل اسـت.

ذهن بشر امروزی قابلیت پذیرش آن را دارد ولی فرض کنید

اولین گاو آهن چطور ساخته شده اسـت؟

قطعا ساخت آن ماه ها و شاید سال ها طول کشیده اسـت؟

شاید بپرسید چرا؟

دلیل محکمـی کـه دارد این اسـت کـه روش تفکر ما برگرفته از تجربـه نیاکان ماسـت

ولی کسی کـه اولین گاو آهن را درسـت کرد تجربـه قبلی نـداشت!

تفکر قبلی نـداشت و دیگرانی نبودنـد کـه قبلا با چنین مساله ای روبرو بوده باشنـد.

 

پس مـی توان بـه این نتیجه رسید کـه مهمترین و سخت ترین بخش تفکر در زمانیسـت کـه هیچ داده ی قبلی موجود نباشد.

در این روش مجبوریم از آزمون و خطا اسـتفاده کنیم تـا بـه نتیجه درسـت کـه مدت زیادی مـی برد,برسیم.

روش درست فکر کردن چیست ؟ | اندیشه و فکر چیست ؟

روش درست فکر کردن چیست

 

 

اما نکته قابل توجه در مساله درسـت فکر کردن این اسـت کـه ما ابتدا از داده های قبلی اسـتفاده کنیم .

اگر در آن مساله اطلاعات قبلی وجود نـداشت بـه سراغ دیگران برای جلب نظرشان برویم.

صحبت کردن با دیگران در خیلی از مسائل مهم اسـت .

باید از نظرات دیگران بـهره منـد شد .

چرا؟ زیرا درسـت اسـت کـه آن شخص در آن موقعیتی کـه شما هسـتید قرار نـدارد

ولی ذهنش با تشبیه مسائل شما بـه مسائلی کـه خودش داشته مـی توانـد تجربـه ی خود را در اختیار شما قرار دهد.

شما نیز مـی توانید با در اختیار داشتن داده های دیگران آنها را بررسی و تحلیل نمایید و بـهترین تصمـیم یا فهم را اتخاذ کنید.

 

یادتان باشد

یادتـان باشد کـه در روش فهم مسائل و تحلیل آن سعی کنید زوایای مختلف آن را مورد بررسی قرار دهید تـا یک تصمـیم درسـت یا تفکر درسـت از آن داشته باشید.

با این حال بدانید کـه ممکن اسـت شما بـهترین راه را انتخاب کنید ولی آن درسـت ترین راه نباشد.

 

سعی کنید روش تفکر خود را در همه مسائل و موضوعات با درگیر کردن ذهن خود نسبت بـه آنها بـه دسـت آورید و زمانی کـه روش تفکری خود را شناختید مـی توانید مسائل زیادی را حل کنید.

روش تفکری یکی از راه های رسیدن بـه تفکر درسـت در مسائل مختلف اسـت.

روش درست فکر کردن چیست ؟ | اندیشه و فکر چیست ؟

فکر کردن روی مسائل مختلف خود بـه نوعی بـه تغییر نگرش فکری ما کمک مـی کنـد.

 

امـیدوارم با رسیدن بـه روش تفکر و انـدیشه درسـت راه خود را در جهان انـدیشه باز کنید.

در برابر همه مسائل و مشکلات مسیر زنـدگی فائق آیید.

در مسائل مهم روزمره خود از آن نیز در جهت یافتن راه حل کمک بگیرید.

 

همچنین بخوانید
فواید تحصیل و آموزش چیست ؟ | چرا تحصیل علم و یادگیری آن اهمیت دارد؟

نوشته روش درست فکر کردن چیست ؟ | اندیشه و فکر چیست ؟ اولین بار در مجله اینترنتی کافه تمشک. پدیدار شد.


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن